Raiffeisen kredyt hipoteczny, raiffeisen kredyt hipoteczny w euro